پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

مراجعه کننده محترم لطفا نظر خود را راجع به هر یک از موارد زیر مشخص فرمایید.