نشانی : سنندج - خیابان اکباتان - اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

کد پستی : ۶۳۶۶۱-۶۶۱۵۷

اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات

۰۸۷-۳۳۱۶۰۲۰۰-۱

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان

۰۸۷-۳۳۱۶۰۲۰۵

دورنگار اداره کل

۰۸۷-۳۳۱۶۰۲۰۴

سامانه پیام کوتاه روابط عمومی

۱۰۰۰۸۷۱۲۲۶۰۲۰۵

تلفن خانه اداره کل

۰۸۷-۳۳۱۶۳۷۰۰-۴

ایمیل

kurd@medu.ir

لیست تلفن مستقیم و داخلی   اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان در سال ۱۳۹۸

حوزه ریاست

معاونت پشتیبانی

معاونت تندرستی وسلامت

دفتر مدیر کل۳۰۵۳۳۱۶۵۰۰۵دفتر معاونت۳۵۳۳۳۱۶۳۷۱۵اداره تربیت بدنی۴۰۲۳۳۱۲۹۰۴۶
دورنگار دفتر مدیر کل۳۳۱۲۹۰۲۵دیوان محاسبات۳۶۳۳۳۱۷۴۷۰۸دفتر معاونت۴۰۳۳۳۱۶۳۷۰۸
میز خدمت ۳۸۷۳۳۱۲۶۷۸۰ذیحسابی۳۵۶۳۳۱۶۴۷۴۰تربیت بدنی خواهران۴۰۶۳۳۱۶۷۳۴۳
اداره حراست۳۱۲۳۳۱۷۸۵۱۷اداره بودجه۳۶۰۳۳۱۵۷۰۵۵تربیت بدنی برادران۴۰۴۳۳۱۲۹۰۴۶
کارشناسی حراست۳۱۳۳۳۱۶۳۷۰۹کارشناسی بودجه۳۶۱۳۳۱۶۳۷۱۶اداره پیشگیری۴۰۷۳۳۱۶۷۶۴۰
کارشناسی حراست۳۱۳۳۳۱۶۳۷۱۰رییس اداره تعاون و رفاه۳۸۳۳۳۱۶۶۷۴۷رئیس اداره سلامت۴۰۸۳۳۱۶۷۳۴۳
کارشناسی حراست۳۱۳۳۳۱۷۷۰۰۶کارشناس تعاون۳۸۵۳۳۱۶۶۷۴۷

معاونت پرورشی وفرهنگی

مشاور اجرایی مدیرکل۳۱۴۳۳۱۷۱۰۷۸کارشناسی رفاه۳۸۴۳۳۱۶۶۷۴۷دفتر معاونت۳۱۶۳۳۱۶۳۷۰۷
مشاور  اجرایی ۳۱۱۳۳۱۷۷۰۰۷ تعاونی مسکن فرهنگیان  ۳۳۱۷۴۷۰۹اداره قرآن و نماز۳۲۳۳۳۱۷۱۰۷۸
مشاورامور جوانان   ۳۹۷۳۳۱۵۳۷۸۰رییس اداره امورمالی۳۵۵۳۳۱۶۳۷۱۱کارشناسی فرهنگی وهنری ۳۲۲۳۳۱۶۴۰۷۵
مشاور اجرای  دوم۳۳۱۳۳۳۱۶۰۲۰۲معاون مالی تنظیم حساب۳۵۰۳۳۱۷۷۰۰۴کارشناسی اردوها وکانون ها۳۲۲۳۳۱۷۱۴۱۵
اداره روابط عمومی۳۰۷۳۳۱۶۰۲۰۵کارشناس حسابداری۳۴۹۳۳۱۷۷۰۰۹اداره فرهنگی هنری۳۱۷۳۳۱۶۴۰۷۵
هیئت بدوی  ۳۱۸۳۳۱۶۳۷۱۲ تنظیم اسناد۳۵۲۳۳۱۶۸۳۵۶مشاوره برداران۳۱۵۳۳۱۲۹۸۹۰
اداره حقوقی۳۷۷۳۳۱۶۱۱۳۳مالی بازنشستگان۳۶۲۳۳۱۷۷۰۱۰صدای مشاور ۳۳۱۵۸۴۰۰
مشاور امور بانوان۳۰۶۳۳۱۷۴۷۰۷اموال-رسیدگی به اسناد۳۵۸۳۳۱۲۵۱۱۵ اداره امور تربیتی۳۲۰۳۳۱۶۰۲۰۲
اداره ارزیابی عملکرد۳۰۸۳۳۱۶۰۲۱۰صدور چک و اعتبارات۳۵۷۳۳۱۲۵۱۱۵بسیج دانش آموزی۳۷۹۳۳۱۶۰۰۶۲
کارشناسی ارزیابی عملکرد۳۰۹۳۳۱۶۰۲۱۰دبیرخانه ذیحسابی۳۵۱۳۳۱۷۴۷۰۶کانون بسیج فرهنگیان ۳۷۹۳۳۱۶۰۰۷۹
اداره سنجش۳۳۳۳۳۱۶۰۲۰۸معاون ذی حساب۳۵۴۳۳۱۷۷۰۰۹

گزینش

کارشناسی سنجش۳۳۰۳۳۱۷۷۰۰۳کارشناس رسیدگی اسناد۳۵۱۳۳۱۷۷۰۰۹مدیر  هسته  ۴۱۶۳۳۱۶۶۰۷۲
کارشناسی سنجش۳۳۱۳۳۱۵۴۸۳۰بایگانی امور مالی۳۸۶۳۳۱۷۷۰۰۹کارشناس تحقیقات۴۱۹۳۳۱۵۷۱۹۴
اداره استعداددرخشان۳۱۹۳۳۱۶۸۳۵۲رییس اداره امور اداری ۳۶۴۳۳۱۶۰۱۷۱ارزیابی۴۱۸۳۳۱۶۳۷۲۰
اداره شاهد و ایثارگران۴۱۳۳۳۱۵۶۶۵۴معاون اداره امور اداری۳۷۱۳۳۱۶۶۱۹۵دبیرخانه ۴۲۰۳۳۱۶۳۷۲۰
انجمن اولیا و مربیان۴۱۵۳۳۱۶۸۳۵۳کارشناسی بازنشستگی۳۶۶۳۳۱۶۳۷۱۴فن آوری۴۲۱۳۳۱۶۳۷۲۰

معاونت آموزش متوسطه

ترفیعات-کارگزینی۳۷۲۳۳۱۷۱۵۱۵اداری۴۲۰۳۳۱۶۳۷۲۰
دفتر معاونت۳۲۴۳۳۱۶۳۷۰۶کارشناسی استخدام۳۷۵ کارشناس مسئول تحقیقا۴۱۷۳۳۱۵۷۱۹۴
گروه های آموزشی  ۳۴۴۳۳۱۵۷۰۵۶انتقالات و مرخصی ها ۳۶۷۳۳۱۶۳۷۱۴ مصاحبه برادران۴۲۴۳۳۱۵۷۱۹۵
رئیس  متوسطه دوم ۳۲۶۳۳۱۶۷۲۸۰کارشناسی تشکیلات۳۶۵۳۳۱۷۴۷۰۴پاسخگوی خواهران وکارشناس مسئول۴۲۵۳۳۱۶۳۷۲۱
کارشناس متوسطه  دوم ۳۲۵۳۳۱۶۷۲۸۰رییس اداره دبیرخانه ۳۸۲۳۳۱۷۴۷۰۵مصاحبه خواهران ۲۴۲۶۳۳۶۶۳۷۲۱
رئیس  متوسطه  اول  ۳۲۷۳۳۱۶۰۲۰۶کارکنان۳۸۰۳۳۱۶۰۲۰۴ فکسپاسخگویی برادران ۴۲۲۳۳۱۶۶۰۷۲
کارشناس متوسطه  اول ۳۲۹۳۳۱۶۰۲۰۶اتوماسیون اداری۳۸۱۳۳۱۷۴۷۰۵

مشارکتهای مردمی

رئیس فنی حرفه ای ۳۳۴۳۳۱۷۷۰۰۵بایگانی۳۹۸۳۳۱۶۸۳۵۵رییس اداره۴۱۰۳۳۱۶۰۲۰۷
کارشناسی فنی حرفه ای۳۳۵۳۳۱۶۸۳۵۱فروشگاه مصرف ۳۳۱۷۴۷۰۳مدارس غیر انتفاعی۴۱۱۳۳۱۲۵۲۸۰
کارشناسی کار دانش۳۶۸۳۳۱۶۰۲۰۳تعاونی اعتبار اداره کل(داخلی)۳۷۴۳۳۱۷۸۷۶۰آموزش ازراه دور۴۲۹۳۳۱۷۷۰۰۱
 شبانه روزی۳۲۸۳۳۱۶۸۷۷۷رییس اداره  تدارکات وپشتیبانی۳۹۴۳۳۱۵۷۰۵۸شوراها۴۱۲۳۳۱۵۴۵۰۱

معاونت برنامه ریزی ونیروی انسانی

معاون  اداره تدارکات وپشتیبانی وکتب درسی۳۹۲۳۳۱۲۶۸۱۵

سایر

دفتر معاونت۳۴۲۳۳۱۶۳۷۰۵کارشناسی قراردادها  ۳۹۳۳۳۱۷۷۰۰۲کلوپ توحید۳۳۱۶۴۴۳۵
اداره برنامه ریزی۳۴۷۳۳۱۷۴۶۳۸امور ساختمان۳۹۱۳۳۱۷۴۷۰۲مشاوره ۳۳۲۲۴۲۷۳
کارشناس برنامه ریزی۳۴۸۳۳۱۷۴۶۳۷کارپردازی۳۹۵۳۳۱۶۳۷۱۳پژوهشکده ۳۳۶۲۷۸۹۰/۳۳۶۲۷۸۹۱
گروه طرح و برنامه۳۷۸۳۳۱۶۴۵۸۶کتب درسی۳۹۶۳۳۱۶۰۲۰۹باشگاه فرهنگیان سنندج ۳۳۶۲۲۱۰۱/
آمار و طرح و برنامه۳۴۳۳۳۱۶۴۵۸۶نقلیه۳۹۹۳۳۱۷۷۰۰۸خانه معلم ۳۳۲۳۳۱۳۳/
رییس اداره فناوری ۳۱۰۳۳۱۶۰۲۰۱نگهبانی۳۸۹۳۳۱۶۴۰۸۱کلنیک فرهنگیان ۳۳۲۴۳۰۱۵/۳۳۲
 فناوری اطلاعات ۳۱۰۳۳۱۶۰۲۰۰تأسیسات۳۹۰۳۳۱۶۸۳۵۴انبار مرکزی ۳۳۱۶۳۷۱۷
تحقیق و پژوهش۳۴۰۳۳۱۵۷۰۵۷

معاونت آموزش ابتدایی

اداره کل نوسازی مدارس ۳۳۲۳۲۱۳۵
بررسی محتوا۳۴۱۳۳۱۵۷۰۵۷دفتر معاونت ۳۳۷۳۳۱۷۴۷۰۰کانون ملی امام(ره)۳۳۲۸۸۶۶۰

معاونت سواد آموزی

اداره آموزش دوره اول ۳۳۸۳۳۱۵۴۵۰۵اردوگاه شهید سلیمان خاطر۳۳۶۶۸۶۱۹
دفتر معاونت۳۶۹۳۳۱۲۶۸۱۱اداره آموزش دوره دوم ۳۳۹۳۳۱۵۳۵۰۵سازمان دانش آموزی ۳۳۲۴۵۰۲۳
اداره سوادآموزی۳۷۶۳۳۱۷۱۰۷۷ ابتدایی و پیش دبستان۳۳۶۳۳۱۵۳۵۰۵  
سنجش سواد آموزی۳۵۹۳۳۱۲۶۷۵۷گروههای آموزشی۳۴۶۳۳۱۵۳۶۱۰  
کارشناسی سوادآموزی۳۷۰      

تلفن خانه اداره کل 

داخلی ها ۰-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲مستقیم ها۳۳۱۶۳۷۰-۴
فاکس داره کل         ۳۳۱۶۰۲۰۴  گویا۳۳۱۷۱۴۱۴شناسه ملی                    ۱۴۰۰۱۹۹۳۲۸۰کد اقتصادی               ۴۱۱۳۵۱۵۳۵۷۵۸